Nabídka služeb

Vzdělávání

Personální poradenství

Poradenská a asistenční činnost v oblasti vyjednávání, řešení problémů a řešení konfliktů


OBECNĚ

Snažíme se, aby náš přístup ke klientům bylo možno charakterizovat jako maximálně individuální. Obecně nenabízíme jistou „standardní nabídku“ aktivit, ale náplň každé zakázky stanovujeme podle konkrétních potřeb objednavatele. V případě kursů se dále vždy počítá s průběžným přizpůsobováním programové náplně zjišťovaným osobním potřebám a požadavkům účastníků.

Domníváme se také, že pro naše klienty je příjemnější, když před širokou publicitou o naší činnosti dáváme přednost plné diskrétnosti naší strany vůči třetím subjektům o jednotlivých obchodních případech před uzavřením kontraktu, v jeho průběhu i po jeho skončení, pokud není výslovně ujednáno jinak.

Pokud jde o jazykové bariéry, v českém, slovenském a anglickém jazyce můžeme naše služby nabízet přímo (některé služby též polsky a rusky), francouzsky a německy pak za pomoci simultánního tlumočení zajišťovaného našimi spolupracovníky.

Na začátek stránky


V oblasti vzdělávání své služby nabízíme pro zdokonalení se v problematice

 • komunikace se zákazníkem (co vytváří dojem, prostředek a sdělení, slovní a mimoslovní komunikace, jak „přečíst“ zákazníka, ...)
 • styku s masmédii (základy efektivního sdělování, komunikace s reportérem, zvládání krizových situací)
 • řešení konfliktů (vznik konfliktů – příčiny a důsledky, principy úspěšného řešení, ...)
 • vyjednávání (úloha vyjednávání, vyjednávací strategie a metody, vyjednávání v praxi, ...)
 • práce s lidskými zdroji (získávání lidských zdrojů, přijetí a začlenění pracovníka, rozvoj pracovníka, udržování a zvyšování výkonu, ...)
 • metod kreativního řízení (kreativní řízení porad, kreativní řešení problémů, delegování pravomocí)
 • základů týmové práce (tým a organizace, tým a jednotlivci, vytváření a udržování efektivních týmů)
 • přípravy a vedení obchodního jednání (strategie a taktika, možné metody, etika v obchodním jednání, ceny a smlouvy, ...)
 • kvality služeb zákazníkům (kritéria úspěšnosti, metody anticipace potřeb zákazníka, práce se stížnostmi, ... )
 • přípravy obchodních zástupců (vyhledávání zákazníků, navazování kontaktu, průběh rozhovoru, organizace práce obchodního zástupce, ...)
 • organizace osobního času (pracovní den, služební cesty, telefony a porady, ...)
 • umění odpočívat (relaxační a regenerační techniky, metody prevence stresu)

a dalších souvisejících tématech.

Z popsané specializace vyplývá, že např. v oblasti manažerského vzdělávání se zaměřujeme právě na jeho část související s rozvojem sociálních dovedností, a to v celé její šíři; naše aktivity již nepostihují veškeré (neméně důležité) otázky přípravy v oblasti makro- a mikroekonomiky, řízení kvality a další.

Naše společnost je držitelem akreditace Ministerstva vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Příprava probíhá v malých skupinách (cca od 4 do 18 účastníků – v závislosti na charakteru dané problematiky). Kursy jsou vedeny interaktivní formou; důraz je kladen na nácvik konkrétních praktických dovedností za použití partnerských metod výkladu, simulačních her, práce s případovými studiemi a dalších technik skupinového výcviku. U řady témat používáme metodiku učení prožitkem, zejména pro oblasti týmové práce, řešení konfliktů, kreativního řešení problémů kombinujeme postupy „klasického“ učení v učebně s učením v přírodě („outdoor“). Při realizaci postupů učení v přírodě úzce spolupracujeme s lektory spřátelené společnosti Team Spirit. Pro dosažení objektivní zpětné vazby využíváme audio- i videozáznamu.

Na začátek stránky


V oblasti personálního poradenství

se zaměřujeme na poradenství a asistenci při výběrových řízeních a dále i na asistenci při dalším zařazování přijatých či stávajících pracovníků na konkrétní pracovní místa – zejména z pohledu bezpečnostní personalistiky. Naše činnost v této oblasti není plošně příliš rozsáhlá, zároveň se ale domníváme, že jsme schopni nabídnout specifický přístup k diagnostikování kandidátů, resp. pracovníků – pomocí metod a technik skupinové práce, kdy se osobnostní charakteristiky účastníků zjišťují z jejich chování ve skupině (jistá obdoba známých „assessment center“). Přitom jsme přesvědčeni, že tento přístup je nejenom (z hlediska organizace) úspornější časově i finančně, ale v zásadě i umožňuje získat celkově užitečnější výsledky.
Zároveň nabízíme i konzultace a pomoc při zpracování koncepcí a komplexních projektů v oblasti bezpečnostní personalistiky.
Provádíme i komplexní personální audity, přitom – v našem vnímání – je prvním krokem personálního auditu audit procesů, ze kterého je potřeba vycházet.

Na začátek stránky


Při poradenské a asistenční činnosti v oblasti vyjednávání, řešení problémů a řešení konfliktů

se naše aktivita zaměřuje jak na vnější záležitosti firem – mimosoudní řešení sporů, jednání o komplikovaných dohodách, vztahy se zájmovými skupinami, ... ;  tak i na vnitrofiremní problematiku – konzultace při vnitrofiremních neshodách; věnujeme se i konfliktům v soukromé sféře – sousedské spory, příbuzenské a rodinné spory, ap.
Obsahem naší činnosti je řešení problémů jednáním, facilitace a mediace.
(Neposkytujeme právní služby; v případě potřeby právního zastoupení spolupracujeme se spřátelenou advokátní kanceláří. Specializovanému poradenství a terapii v partnerských či rodinných vztazích se v případě potřeby věnují přímo dva z našich konzultantů.)

Na začátek stránky

© Martin Keder, designaut.com